Beroepsethiek

Een introductie tot de beroepsethiek en beroepscodes voor psychologen en orthopedagogen als middel tot reflectie en leidraad voor het beroepsmatig handelen.

De cursus geeft een verdieping als het gaat om de specifieke beroepsethische en juridische eisen die aan gedragskundige professionals in het onderwijs kunnen worden gesteld. De rol van de schoolpsycholoog bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Dit stelt specifieke eisen aan de deskundigheid en kennis van beroepsethiek en wetgeving van de schoolpsycholoog. De cursus besteedt aandacht aan een groot aantal onderwerpen die in de praktijk van de schoolpsycholoog aanleiding geven tot vragen, lastige afwegingen en dilemma’s. De cursus biedt hen daarvoor concrete uitgangspunten en handvatten. Er wordt veel aandacht besteed aan door de cursisten ingebrachte vragen en casuïstiek.

Leerdoelen:

Hoofddoel:

De cursist is op de hoogte van de voor het onderwijs relevante beroepsethische en juridische kader als behorend tot de professionele standaard en kan daarnaar handelen op een zorgvuldige en verantwoorde manier, zodat deze in staat is daarvoor verantwoording af te leggen.

Subdoelen:

  • De cursist weet wie zijn client is en kan onderscheid maken tussen de verschillende client- en opdrachtrelaties in het onderwijs
  • De cursist kan zijn rol bepalen en zorgvuldige afwegingen maken als het gaat om het vervullen van meerdere rollen
  • De cursist is in staat om te handelen op basis van professionele autonomie en verantwoordelijkheid. Is op de hoogte van de geldende professionele standaard.
  • De cursist kent de beroepsethische en juridische regels als het gaat om minderjarige cliënten en ouders als wettelijk vertegenwoordigers en ouders zonder gezag.
  • De cursist is op de hoogte van privacy en beroepsgeheim en de uitzonderingen daarop. De cursist weet daarmee om te gaan in het kader van samenwerking en het delen van gegevens.
  • De cursist is bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wat er voor schoolpsychologen als gevolg van de invoering van de AVG al dan niet verandert.
  • De cursist kent de eisen die aan verslaglegging, dossiervoering en bewaartermijn worden gesteld. Kent de eisen die vanuit privacy en beroepsgeheim aan het omgaan met het digitale school- of leerlingdossier worden gesteld. Kent ook de rechten van leerlingen en/of ouders met betrekking tot het dossier.
  • De cursist is op de hoogte van de Algemene Standaard Testgebruik en wat deze betekent voor testgebruik en rapportages.
  • De cursist is bekend met het nieuwe Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en kan dit toepassen in de praktijk. Is op de hoogte van de overige meldrechten en de spreekplicht ten opzichte van de gezinsvoogd/jeugdbeschermer.

Docent:

Rosalinde Visser, jurist en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, werkzaam als senior-beleidsmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook docent recht en ethiek bij postmasteropleiding tot gz-psycholoog K&J-differentiatie Rinogroep Utrecht en postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog Rino Amsterdam. Geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim en gegevens delen in een team.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/