Basiscursus CGT (Martine Onland)

Inleiding:

In deze cursus leren de deelnemers de basisbegrippen van de gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie. De nadruk van deze cursus ligt op het hanteerbaar maken van de leertheoretische inzichten voor de deelnemers.
Het doel van deze cursus is om kennis te laten maken met de werk- en denkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch als praktisch niveau. Naast de geschiedenis van de gedragstherapie leert de cursus de basis-leermodellen zoals operante en klassieke conditionering toe te passen. Grote aandacht ligt op het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces, zowel bij volwassenen als specifiek bij kinderen, jongeren en ouders/gezinnen.
De basiscursus bestaat uit inleiding (30 uur) en een verdieping (70 uur).

In de inleiding ligt de nadruk op het kennismaken met het gedragstherapeutisch proces, de leertheorieën, de geschiedenis van de gedragstherapie. De cursisten oefenen met kennismaken, inventariseren van probleemgebieden en probleemgedrag, diagnostiek, topografische analyse en registratieopdrachten en met maken van holistische theorie, betekenis en functieanalyse.

Het vertrekpunt in het verdiepende deel van de cursus is de cognitief gedragstherapeutische behandeling van volwassenen. Vanuit deze basis wordt de specifieke toepassing bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen uitgebreid toegelicht en geoefend.
De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Tijdens de opleiding zullen cursisten opdrachten uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover rapporteren tijdens de cursusbijeenkomsten (casuïstiek inbreng). Het oefenmateriaal bestaat uit casuïstiek over zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen.
Gestart wordt met het leren van operante technieken en hun toepassingsgebieden via mediatietherapie bij kleine kinderen en bij kinderen en jongeren met ADHD en gedragsstoornissen. Vervolgens wordt er ruim aandacht besteed aan angst-, stemmings- en somatisch symptoom stoornis en aanverwante stoornissen, waarbij gestart wordt met het opfrissen van het eerste deel van het gedragstherapeutische proces: de klachtanamnese, het opstellen van een functie –en betekenisanalyse en een holistische theorie. Vervolgens worden de basisprincipes van cognitieve therapie en een exposureprogramma behandeld en geoefend. Daarna komt een breed scala van gedragstherapeutische interventies aan bod aan de hand van verschillende stoornissen. De docent illustreert de toepassing van deze interventies en technieken op concrete en pragmatische wijze. De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren ook kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Literatuur
De literatuur bestaat uit de digitale literatuur en daarnaast uit de volgende door de cursisten zelf aan te schaffen boeken:

J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse. G.A.L.A. Mulder,Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, zevende gewijzigde druk 2009 ISBN 978 90 265 2222 2

K. Korrelboom en E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: tweede herziene druk 2014 ISBN 9789046903810

S. M Bögels en P. van Oppen. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Tweede druk 2011. ISBN 978 90 3138 309 2

P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet. Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, tweede herziene druk 2011. ISBN 978 90 3138974 2

Aanbevolen:

D. Greenberger en C. Padesky. Je gevoel de baas. Leer je negatieve denkpatronen veranderen. Zesde druk 2016. ISBN 9789026522826

Doelstellingen van de cursus:

De cursisten worden geacht aan het eind van deze verdiepende basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën van middelmatige zwaarte te kunnen uitvoeren.


De cursist heeft/kan aan het eind van de cursus:

1.Basis competenties van de cognitief gedragstherapeut m.b.t. kennis en vaardigheden

A. basiskennis over de leertheorieën, de geschiedenis van de gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces.
B. gegevens over de problematiek van de cliënt ordenen in en holistische visie of probleemsamenhang en gefundeerd tot een probleemkeuze komen (algemeen en stoornisspecifiek)
C. een topografische, functie- en betekenisanalyse opstellen van het probleemgedrag, , registratie opdrachten bepalen (algemeen en stoornisspecifiek)
D. een behandelplan opstellen en bespreken met cliënt en gezin (algemeen en stoornisspecifiek)
E. een kennismakingsgesprek voeren, invoegen en informatie verzamelen (algemeen en stoornisspecifiek

F. afronding van de therapie. Opstellen van terugvalpreventieplan.

2.Specifieke competenties m.b.t. kennis
kennis hebben en vanuit gedragstherapeutische kader kunnen begrijpen van de belangrijkste stoornisgebieden, het gedragstherapeutisch proces specifiek kunnen toepassen bij verschillende stoornissen.


A. basiskennis en leertheoretische principes m.b.t. angst-en dwangstoornissen
B. basiskennis en leertheoretische principes over stemmingsstoornissen
C. basiskennis en leertheoretische principes over neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
D. basiskennis en leertheoretische principes over somatisch symptoomstoornis en aanverwante stoornissen

E. basiskennis en leertheoretische principes over overige stoornissen in de kindertijd

F. basiskennis en leertheoretische principes over Trauma

3.Specifieke competenties m.b.t. therapeutische vaardigheden


A. algemene gedragstherapeutische attitude verworven t.w. kan directiviteit en trainersattitude toepassen, rollenspel met cliënt opzetten en vaardigheden trainen
B. algemene cognitief gedragstherapeutische attitude verworven t.w. kan attitude van empirisch collaborisme toepassen en socratische dialoog uitvoeren.
C. operante principes toepassen: tijdens gespreksvoering (individueel, gezin en groep), via bekrachtigingsprogramma’s en via mediatietherapie
D. zelfcontroletechnieken toepassen en aanleren
E. ontspanningstechnieken toepassen en aanleren
F. probleemoplossingstechnieken toepassen
G. exposureprogramma bij angststoornissen en gedragsactivatie bij stemmingsstoornissen (socratisch) uitleggen, programma en oefeningen stapsgewijs opstellen en (begeleid) uitvoeren
H. specifieke cognitieve technieken toepassen zoals kansberekening, verantwoordelijkheidstaart, rampenschaal, meer-dimensioneel evalueren, gedragsexperiment, gedachtenfouten
I. basale gedragstherapeutische verwerkingstechnieken toepassen zoals contraconditionering, schrijftherapie

J. emotiegerichte technieken zoals toegepast bij trauma.

K. technieken uit de derde generatie gedragstherapie

Werkwijze
De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

Het bestuderen van de literatuur

Het maken van huiswerkopdrachten

Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen

Onderlinge Gedragsmodificatie programma: beschrijving van de voortgang van dit cognitief gedragstherapeutisch proces

Casuïstiek te beschrijven van een eigen cliënt: de cursisten dienen tijdens de cursus een cliënt te behandelen waarbij zij de verschillende stappen van het gedragstherapeutisch proces doorlopen. Zij nemen schriftelijk en videomateriaal van deze behandeling mee naar de cursus voor bespreking in intervisie.

De cursusbijeenkomsten omvatten:

Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten

Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten

Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)

Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties enrollenspelen.Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Het uitvoeren van het onderlinge gedragsmodificatieprogramma (bijeenkomst 1 t/m 6 en bijeenkomst 14)

Voortgang van de eigen casus wordt besproken in subgroepen (bijeenkomst 5 t/m 13)

Docent:
Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCT. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen- jongeren en jong-volwassenen.
Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte.
Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/