De gedragswetenschapper als coach (incompany)

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de Jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010).

In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering.

In de cursus staat de attitude van volgend sturen centraal. Vanuit een doelgerichte manier van denken wordt ingezet op volgend sturen in plaats van directief aansturen. De cursus sluit aan bij de belangrijkste principes van de transitie jeugdzorg:

-Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht
-Faciliteren in plaats van overnemen
-Regie houden bij de klant
-Gericht zijn op de mogelijkheden in plaats van de problemen
-Oplossingen importeren in plaats van problemen exporteren
-Normaliseren in plaats van problematiseren
-Praten met in plaats van praten over
-Vertrouwen in plaats van controleren
-Luisteren in plaats van voorschrijven
-Doen wat nodig is in plaats van wat mogelijk is.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

-Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl
-Volgend sturen op het proceskarakter van diagnostiek en behandeling
-Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren
van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij
de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
-Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen
situaties die als lastig ervaren worden
-Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
-Meer zicht op de betekenis van de transitie jeugdzorg in eigen professionele
positie

Doelgroep en toelatingseisen:

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).

Docent:

Mw. drs. Mechel Mangelmans, orthopedagoog en senior coach. Mechel heeft een eigen bedrijf voor trainingen en coaching, zie voor meer info: www.meer-mogelijkheden.nl

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
29/08/2019
Data
29-08-2019
19-09-2019
08-10-2019
07-11-2019
28-11-2019
19-12-2019
Locatie

MEE Amsterdam

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
13/09/2019
Data
13-09-2019
04-10-2019
01-11-2019
15-11-2019
06-12-2019
13-12-2019
Locatie

Kappeyne van de Coppellostraat 28

2613 XP Delft

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/