Socratisch motiveren (alleen incompany)

Motiveren tot gedragsverandering: de belangrijkste EN moeilijkste taak in de jeugdhulp

Socratisch motiveren

Iedere jeugdzorgprofessional kent wel zo’n cliënt: iemand die niet of moeilijk te motiveren is, die aan een situatie niets lijkt te willen veranderen. Wat moet je dan, eindeloos doorzetten, proberen te overtuigen, opgeven, dwang inzetten? Wat betekent ‘helpen’ in zo’n geval eigenlijk? Of de andere kant; je verzucht zelf, in bepaalde werksituaties verlies je de motivatie. Je ziet en verwacht geen verbetering, jij vraagt je af wat je rol is en wat de zin is van je acties.

De vraag naar waarom cliënten geen hulp willen of daar niets mee doen, speelt nog sterker als deze cliënten gedrag vertonen dat, bij anderen of bij de cliënt zelf, veel schade geeft, zoals bij vormen van kindermishandeling, crimineel gedrag, verslavingsgedrag etc.

Niet-gemotiveerd zijn betekent iets anders dan niet-willen. De cliënt wil wel iets, maar wil dat wellicht vanuit een andere betekenis en zingevingscontext dan van hem of haar verwacht wordt. Jij wil wel helpen, maar ervaart geen zinvol resultaat. Hoe blijven we uit de strijd, voorkomen we de valkuil van het willen overtuigen en blijven we zelf gemotiveerd?

Er zijn verschillende manieren om om te gaan met deze motivatieperikelen. In deze training verbreden we onze blik en laten we ons inspireren door de filosoof Socrates, elementen uit de existentiële psychologie en logotherapie om te komen tot een praktische vertaalslag naar ons eigen werk in de jeugdhulp.

Deze training biedt je een manier om met situaties om te gaan waarin motivatie een rol speelt. Je leert andere vragen te stellen en bepaalde denkpatronen te doorbreken bij een ander en bij jezelf. Hoe kunnen we onze eigen aannames even ‘op pauze’ zetten om mee te denken met de cliënt? Je leert hoe je in verbinding kunt blijven met je eigen motivatie door je eigen zingevingskader weer eens te onderzoeken, te bevestigen of te herijken.

In de praktijk blijkt dat de allerzwaarste gevallen niet te benaderen zijn met ‘Socratisch motiveren’, lichte gevallen hebben het niet nodig. Deze methode is vooral behulpzaam voor de tussengroep. Het goed afbakenen hoort bij het Socratisch onderzoek.

Doel

Doel van de training is het verwerven van inzicht in onze eigen (impliciete) en vanzelfsprekende aannames over ‘helpen’ en ‘motiveren’ en daaruit voorvloeiende houding bij zowel ongemotiveerde cliënten als bij onszelf. Zicht hebben op alternatieve gesprekmogelijkheden, op de theoretische achtergrond en de praktische methodische uitwerking daarvan, met als doel toch beweging te krijgen in wat we in eerste instantie een ‘ongemotiveerde’ cliënt noemen of wat we als een crisis in onze eigen motivatie ervaren. 


Onderwerp ochtend en middag

Het ochtenddeel behandelen we de wisselende betekenissen van ‘helpen’ en ‘motiveren’ evenals theorie over Socrates en logotherapie. Daarna oefenen we onderling met een vraagmethode op een casus, waardoor je je bewust wordt van je eigen betekenisgeving, je aannames, je houding en handelen in de omgang met moeilijk te motiveren cliënten of met verlies van eigen motivatie.

Leerdoelen

  1. Beweging brengen in betekenis en implicaties van‘helpen' en‘motiveren'. 
  2. Achtergrondkennis verwerven over de filosofie van Socrates en over logotherapie
  3. Zoeken van onze eigen aannames 
  4. Oefenen met motivatie en vraagmethodiek


Docent

Hella van den Elshout studeerde Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de RU Leiden. Ze heeft zich gespecialiseerd in Socratische filosofie en Moreel beraad (gecertificeerd door Nyenrode University). Zij begeleidt vele filosofieprogramma's en geeft trainingen Socratisch gesprek en Moreel beraad aan rechters, politie, defensie, artsen, jeugdzorgmedewerkers, verpleegkundigen, burgemeesters, wethouders, ambtenaren en aan studenten en docenten van Hogescholen en Universiteiten.

Links:

Bartelink. C.,  Wat werkt bij motiverende gespreksvoering?

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/