HGD bij leerproblemen

Omschrijving:

Diagnostiek neemt een belangrijke plaats in bij het vormgeven van passend onderwijs. Het model van Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces in concrete stappen, zodat de besluitvorming systematisch en transparant verloopt. De diagnosticus vervult hierbij zowel de rol van samenwerkingspartner, als die van expert.

Om elke leerling onderwijs en zorg op maat te kunnen bieden, moeten zijn specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, en de context waarin hij functioneert, in kaart worden gebracht. Het is een hele klus, een bijna onmogelijke taak zelfs, om over elk probleem parate kennis van de recente wetenschappelijke inzichten te bezitten.

In deze cursus bundelen we de meest recente inhoudelijke wetenschappelijke kennis over leren en leerproblemen die vereist is om de diverse diagnostische vragen te beantwoorden. We behandelen 5 thema's: 1. Capaciteiten en intelligentie; 2. Ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie; 3. Ernstige rekenproblemen en dyscalculie, 4. Neuropsychologie en executieve functie en 5. Dynamisch testen. Per thema wordt een stand van zaken gegeven van de theorievorming en het empirisch onderzoek. We maken de vertaling van deze theorie en onderzoek naar de diagnostische praktijk. De selectie van diagnostische middelen komt aan bod, zoals tests, vragenlijsten, observatieschalen, interviews etc. Ook besteden we veel aandacht aan het maken van een verklarings- en veranderingsanalyse: Hoe kunnen we de problematiek begrijpen en veranderen? De inzichten kunnen zowel toegepast worden in het basisonderwijs, als het secundair onderwijs.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) in de Jeugdzorg en Onderwijs. Alle cursisten hebben voorafgaand aan deze cursus kennis verkregen over het model van handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesetoetsende en gerichte werkwijze. Ook hebben de cursisten reeds vaardigheden en ervaring opgedaan met HGD door het model toe te passen op eigen casuïstiek. Binnen alle onderwerpen van deze cursus gelden de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek als leidraad. Telkens wordt bekeken hoe je van overzicht naar inzicht en vervolgens uitzicht kan gaan en wat goede onderzoeksvragen zouden kunnen zijn. Met daarbij ook speciale aandacht voor de veranderingsgerichte vragen die (ook) gesteld kunnen worden.

Leerdoelen:

1.Cursisten hebben kennis van de verschillende intelligentietesten en de achterliggende theorieën.

2.Cursisten kunnen op basis van hun kennis keuzes maken welke test het best passend is bij het beantwoorden van de hulpvraag en de handelingsgerichte onderzoeksvragen.

3.Cursisten hebben kennis van de recente theorie en onderzoek naar de (preventie van) lees- en spellingproblemen en dyslexie.

4.Cursisten kunnen op basis van deze kennis aan de slag met het maken en uitvoeren van een protocol voor het signaleren, diagnosticeren en interveniëren bij lees-/spellingproblematiek op de eigen werkplek op basis van bestaande protocollen.

5.Cursisten hebben kennis van de recente theorie en onderzoek naar de (preventie van) rekenproblemen en dyscalculie.

6. Cursisten kunnen op basis van deze kennis aan de slag met het maken en uitvoeren van een protocol voor het signaleren, diagnosticeren en interveniëren bij rekenproblemen op de eigen werkplek op basis van bestaande protocollen.

7.Cursisten hebben kennis van de werking van de hersenen, de executieve functies en de invloed die dit heeft op ons leer- en taakgedrag.

8.Cursisten kunnen deze kennis gebruiken bij het bepalen van de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van (neuropsychologische) diagnostiek. Zij benutten de kennis over executieve functies bij het bepalen en vormgeven van de juiste onderwijsbehoeften van de leerling

9.Cursisten hebben kennis van dynamisch testen.

10.Cursisten kunnen deze kennis gebruiken bij het formuleren van meer dynamische onderzoeksvragen. Daarbij benutten zij hun kennis over de cognitieve bouwstenen, de zone van naaste ontwikkeling en het denken en strategiegebruik van een kind.

Doelgroep en toelatingseisen:

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog. Noodzakelijke vooropleiding: HGD in de jeugdzorg/ het onderwijs.

Werkwijze:

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent via e-learning, het presenteren van gelezen en geleerde kennis aan mede-cursisten, het toepassen van kennis op eigen casuïstiek en reflectie.

Docent:

Roel Verdel is schoolpsycholoog/ kinder- en jeugdpsycholoog NIP en werkt als onderwijsadviseur en psycholoog. Zijn visie is dat ieder kind de mogelijkheden heeft om te leren en zich verder te ontwikkelen. De omgeving speelt hierbij een cruciale rol. Tijdens zijn studie psychologie is hij afgestudeerd op het onderwerp leerpotentieel en dynamisch testen. Vanuit deze theorie wil hij graag de brug slaan naar de (handelingsgerichte) praktijk. Daarvoor moet je weten wat dit kind, bij deze leerkracht, op deze school, in deze groep en met deze ouders nodig heeft. En op welke manier de omgeving daarbij kan ondersteunen om het potentieel van de kinderen zo optimaal mogelijk te benutten. Als psycholoog helpt hij bij het in kaart brengen van deze behoeften door het doen van handelingsgerichte diagnostiek. Als onderwijsadviseur en coach, ondersteunt en traint hij scholen, interne begeleiders en leerkrachten om hiernaar te kunnen handelen in de dagelijkse praktijk.

Sinds 2008 is Roel werkzaam bij het HCO in Den Haag. Sinds januari 2016 is hij daarnaast ook werkzaam als zelfstandig psycholoog in zijn eigen praktijk in Haarlem en omgeving.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/