Specialistische cursus: Collaboratieve Systemische Praktijken (40 punten)

Inhoud

De laatste decennia zijn er heel wat vernieuwende ideeën in het systemische werkveld binnen gesijpeld. De idee van de hulpverlener als expert die dé kennis in zich draagt, maakte plaats voor een meer samenwerkingsgericht, collaboratief perspectief. De hulpverlener krijgt daarbij de positie van een conversatiedeskundige, terwijl de cliënt expert blijft van zijn/haar leven. Maar hoe wordt je nu precies een conversatiedeskundige? Of breder: hoe ga je op een collaboratieve manier aan de slag met cliënten en cliëntsystemen (paren, gezinnen, teams, …)?

Deze specialisatiecursus biedt een intense training aan systeemtherapeuten die zich willen verdiepen in de praktijk van de collaboratieve systemische hulpverlening. Stap voor stap maken de deelnemers zich de theoretische kaders, concepten, principes en methodieken van de collaboratieve systemische benadering eigen. Vertrekkend van een nieuwsgierige basishouding leren deelnemers een niet wetende positie in te nemen ten opzichte van het leven en de problemen van cliënten, hun gezin en de vele netwerken waar ze deel van uitmaken. Niet- weten betekent daarbij niet dat je als therapeut niets kan/mag weten, het betekent wel dat deelnemers hun eigen weten steeds in vraag kunnen stellen en samen met cliënten op zoek kunnen gaan naar lokale verhalen die cliënten helpen om hun leven opnieuw betekenisvol te vormen. Verwondering, respect, transparantie en gelijkwaardigheid staan daarbij centraal als belangrijke waarden in de hulpverleningsrelatie. Deze waarden zijn noodzakelijk om een relationele ethiek te ontwikkelen in relatie tot cliëntsystemen. Taal (zowel de verbale als de non-verbale, belichaamde taal) & dialoog (zowel innerlijke als uiterlijke) vormen daarbij het belangrijkste gereedschap.

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een degelijke kennis vergaard omtrent de collaboratieve, systemische benadering en zijn zij in staat om vanuit een collaboratieve basishouding procesmatig en weloverwogen probleemverhalen en hun verscheidenheid aan betekenissen samen met cliënten te onderzoeken en te kaderen binnen bredere contexten. Manieren om nieuwe verhalen en betekenissen bij deze verschillende systemen te openen, te implementeren en te verstevigen zijn ingeoefend en eigen gemaakt.

Opbouw

Deze specialistische opleiding omvat 7 dagen van telkens 6,5 cursusuren waarin er aandacht is voor (1) filosofisch-theoretische concepten van het postmoderne, sociaal-constructionistische denken, (2) historische en maatschappelijke situering van de collaboratieve systeemtherapie in ontwikkelingen binnen de psychotherapie & systeemtherapie, (3) consequenties voor de positie, attitude van de therapeut, (4) kennismaking met de basisaspecten die eigen zijn aan collaboratieve therapie & de diverse methodieken die daaruit voorvloeien, (5) integratie en toepassingen van collaboratieve therapie in de praktijk van de cursisten. De 7 dagen zijn zo opgebouwd dat de deelnemers stapsgewijs kennis, inzicht, basisattitude en vaardigheden verwerven in de collaboratieve systeembenadering. We vertrekken daarbij vanuit het leermodel van Miller (1990, zie ook competenties zoals opgesteld door de NVRG) en hechten aldus belang aan de vier niveaus (weten, weten hoe, tonen & doen) van leren. De demonstratie- en ervaringsoefeningen, videodemonstraties, rollenspelen, (live) supervisies en casuïstiekbespreking helpen daarbij. Tussen de opleidingsdagen door wordt verwacht van de cursisten dat zij het geleerde vertalen en inoefenen in de werkcontext met eigen cliënten.

Internationaal netwerk & certificaat

Deze cursus maakt deel uit van een internationaal certificaatprogramma. Het internationale karakter komt doorheen de 7 dagen tot uiting via o.m. (skype)meetings & mailuitwisselingen met o.m. de grondleggers van de collaboratieve benadering (Harlene Anderson, Ken Gergen, Sheila Mc Namee). Deelnemers die naast het door de NVRG erkend certificaat eveneens een internationaal certificaat wensen te bekomen kunnen hun 7-daagse leertraject verder te zetten door aan de volgende extra vereisten te voldoen (deze vereisten werden vastgelegd door het TAOS & Houston Galveston Institute):

-Het volgen van 3 bijkomende supervisiedagen in groep

-Het volgen van 10 u individuele supervisie (bij een door HGI en TAOS erkende supervisor)

-Het deelnemen aan een internationale zomerschool/meerdaags congres/ander ICCP programma

-Het indienen van een persoonlijke portfolio

Voor meer vragen mbt dit internationale traject, graag mailen naar: sermijnj@gmail.com (Jasmina Sermijn).

Voor wie & voorwaarden

Deze specialisatieopleiding richt zich tot systeemtherapeuten en hulpverleners die als hoofd- of als neventaak werken met kinderen, jongeren, (ouder)paren, gezinnen, families, individuen en hun vele netwerken en de problemen die zich binnen deze systemen kunnen voordoen. De Nederlandse deelnemers hebben een door de NVRG erkende basiscursus systeemtherapie van 132 uur voltooid, Vlaamse deelnemers volgden een 2 of 4 jarige opleiding in de systeemtherapie aan een erkend opleidingsinstituut.  

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
09/07/2018
Data

Data:

9, 10, 11, 12, 13 juli

11 september 2018

Accreditatiepunten

Draaiboek is erkend door de NVRG en accreditatie is toegekend voor 40 punten.

Accreditatie bij het NIP/NVO wordt aangevraagd. 

Locatie

Euthopia, Zandberglaan 54/BIS, Breda

Tijd

09:30 tot 17:15 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1350,-

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/