Algemene voorwaarden Jeugdzorgacademie Vastgesteld op 17 november 2020


De Jeugdzorgacademie streeft ernaar om professionele bij- en nascholing te verzorgen voor professionals in de jeugdzorg.


DE OPLEIDING


Het onderwijsmateriaal dat voor de cursus noodzakelijk is, wordt deels verstrekt door de Jeugdzorgacademie en deels door de student zelf. Dit wordt aangegeven bij de cursusinformatie. Het doel en beoogde resultaat van de cursus staat duidelijk omschreven bij de cursusinformatie. De kosten voor de cursus staan bij de betreffende cursus vermeld op de website. Cursisten hebben 1 jaar toegang tot de cursusmaterialen.


BETALING:


8 weken voor aanvang van een cursus ontvangt een cursist de factuur, welke naar haar/zijn mailadres gestuurd wordt. De betalingstermijn  bedraagt 2 weken. Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Indien er niet betaald is, heeft De Jeugdzorgacademie het recht de cursist te weren van de cursus. In het geval van verwijdering uit de cursus, blijft de plicht tot betaling van het volledige lesgeld bestaan.

Bij in gebreke blijven van de betaling is De Jeugdzorgacademie gerechtigd om na twee herhalingsverzoeken de vordering over te dragen aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van cursist.


ANNULERING:


Na inschrijving hebben de cursisten een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd is niet van toepassing bij incompany cursussen.


Annulering geschiedt door een email naar info@dejeugdzorgacademie.nl. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt er 39 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus is de cursist de gehele prijs verschuldigd. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke (of mail) annulering. Mocht een cursus niet doorgaan, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of uitval van een docent, dan wordt de cursist daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. De Jeugdzorgacademie kan hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. Restitutie van het cursusgeld zal binnen 14 dagen plaatsvinden. De Jeugdzorgacademie houdt zich het recht voor een cursist/belangstellende de toelating tot een cursus te weigeren.


AFWEZIGHEID:


Het aanwezigheidscertificaat van de cursus en de daarbij behorende accreditatiepunten kunnen alleen afgegeven worden indien een minimale aanwezigheid van 90% wordt behaald (zie artikel 18 van het accreditatiereglement van het NIP/ NVO). Mocht een cursist tussen de 10 en 20% afwezig zijn kan dit soms gecompenseerd worden door een vervangende opdracht die beoordeeld wordt door de docent. Er dient een goede reden van afwezigheid gegeven te worden aan zowel de docent als De Jeugdzorgacademie. Bij meer dan 20 % afwezigheid kunnen er helaas geen accreditatiepunten worden toegekend.


AANSPRAKELIJKHEID: 


De Jeugdzorgacademie is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist.


LESTIJDEN EN PLAATS:


Indien de lestijden, of de plek waar de lessen plaatsvinden, veranderd moeten worden voordat de cursus begint, kan een cursist de cursus annuleren en zijn lesgeld terugkrijgen. Dit geldt niet als er een wijziging plaatsvindt als de cursus al begonnen is.


KLACHTEN:


Bij een klacht over De Jeugdzorgacademie, de cursus, of de docent, kan in eerste instantie met mevrouw Nina Draaisma, of de heer Borre Prins gesproken worden. Er kan ook een brief of email aan De Jeugdzorgacademie gestuurd worden. Wij zullen binnen 7 dagen reageren en uw klacht binnen 14 dagen afhandelen. Indien een antwoord of onderzoek meer tijd nodig heeft, zullen wij dit binnen 7 dagen melden met opgaaf van reden. In dit zelfde antwoord staat een indicatie wanneer wij verwachten de zaak te kunnen afhandelen. Indien er sprake is van een geschil waar klager en beklaagde niet uitkomen dan zal Van Wijk Mediation worden ingeschakeld om te bemiddelen. De uitspraak van Van Wijk Mediation is bindend voor De Jeugdzorgacademie. Eventuele consequenties worden door De Jeugdzorgacademie snel afgehandeld. Klachten blijven bij ons vertrouwelijk en wij bewaren alle klachten en de wijze van afhandeling gedurende één jaar.


CERTIFICAAT EN EXAMENS:


Bij een aanwezigheid van tenminste 90 % en een voldoende voor de eindtoets/ examen krijgt u een certificaat met daarop de accreditatiepunten, toegekend door het NIP/NVO.

Het certificaat is tot 5 jaar terug bij ons op te vragen.


TOELATING:


De Jeugdzorgacademie behoudt het recht om iemand tot een cursus te weigeren.


PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID:


Alle informatie voor en tijdens de cursus is vertrouwelijk. Dit geldt voor persoonsgegevens en gegevens over derden. Ook zal de informatie over cliënten of werkprocessen, die door cursisten tijdens de cursus worden verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden door opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer conformeren zich aan de geldende privacywetgeving.


TOEPASSELIJKHEID:


Door het inschrijven of deelnemen aan een cursus van De Jeugdzorgacademie aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden van De Jeugdzorgacademie. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de cursist en De Jeugdzorgacademie.


CORRESPONDENTIE:


Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Vragen of brieven die een langere verwerkingstijd nodig hebben krijgen binnen de gestelde termijn een bericht van ontvangst en een gestelde indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten.


EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT:


Het eigendomsrecht van de HGD in de jeugdzorg, en Hechting: diagnostiek en interventie en morele dilemma's trainingen en het copyright van de gebruikte literatuur ligt volledig bij De Jeugdzorgacademie. Het eigendomsrecht van de overige opleidingen ligt bij de uitvoerende docent. Copyright van de artikelen ligt bij de uitgeverij/ en of de auteur.