Kies een startdatum
Duur 6 dagen
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (42)
Accreditatie SKJ (42)

Docent(en)
Mechel Mangelmans
Mechel Mangelmans


Inhoud

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten.

In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering.

In de cursus staat de attitude van volgend sturen centraal. Vanuit een doelgerichte manier van denken wordt ingezet op volgend sturen in plaats van directief aansturen. De cursus sluit aan bij de volgende belangrijke principes:

 • Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht
 • Faciliteren in plaats van overnemen
 • Regie houden bij de klant
 • Gericht zijn op de mogelijkheden in plaats van de problemen
 • Oplossingen importeren in plaats van problemen exporteren
 • Normaliseren in plaats van problematiseren
 • Praten met in plaats van praten over
 • Vertrouwen in plaats van controleren
 • Luisteren in plaats van voorschrijven
 • Doen wat nodig is in plaats van wat mogelijk is

Leerdoelen

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden goed te positioneren in het continue veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen

 • Het bewuster hanteren van de eigen coaching stijl
 • Volgend sturen op het proceskarakter van diagnostiek en behandeling
 • Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
 • Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen situaties die als lastig ervaren worden
 • Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
 • Meer zicht op de betekenis van de transitie jeugdzorg in eigen professionele positie

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals kennisoverdracht door de docent, beeldmateriaal, oefeningen, huiswerk, casuïstiek en reflectieoefeningen. Daarnaast lezen de cursisten literatuur die gebruikt wordt in de bijeenkomsten en verankeren ze hun leren in hun eigen leerdoelen die ze vooraf verkennen en tijdens de cursus verder uitwerken en oefenen. Cursisten maken een mondelinge presentatie die beoordeeld wordt door de docent met een schriftelijke reflectieopdracht.

Studiebelasting  

Ongeveer 4 uur per studiedag.

Toetsing

De eindopdracht bestaat uit een presentatie van een stukje van de eigen coachingsvaardigheden. Aan de hand van 2 korte video fragmenten laat je een leerdoel zien wat je hebt behaalt, of wel iets wat goed gaat, je laat een stukje zien waar je kansen ziet en leerdoelen hebt. Doel vaardigheden laten zien en de vaardigheid laten zien, dat je je eigen coach-critical friend kunt zijn na de training. Het reflectie verslag dat deelnemers voorafgaand aan laatste cursusdag mailen alsmede een presentatie van dat verslag voor de groep in een door henzelf gekozen vorm.

Zelf aan te schaffen literatuur

Groot coachingsmodellen boek; 50 modellen voor ontwikkeling van lichaam en geest; Meyer, H., Lindner-de Mul, A., ea. 2011 Culemborg, Van Duurenmanagement.

Toelatingseisen

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).