Kies een startdatum
Duur 3 dagen
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (21)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (21)

Docent(en)
Mechel Mangelmans
Mechel Mangelmans


Inhoud

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten. Na afronding van de cursus beschikt de deelnemer over versterkte vaardigheden en competenties om deze functie te vervullen. In deze 3 daagse training is extra aandacht voor het bevorderen van een constructieve teamsamenwerking en het bevorderen van de professionele veerkracht van medewerkers.

Leerdoelen

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden goed te positioneren.

Subdoelen:

  • Het bewuster hanteren van de eigen coachingsstijl en daarmee de jeugdzorgwerker te ondersteunen in het ervaren en uitdragen van eigen kracht en regie op zowel individueel, team als cliënt niveau
  • Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
  • Aanleren van specifieke coachingsvaardigheden met als doel het bevorderen van de professionele veerkracht van medewerkers en het voorkomen van secundaire traumatisering/werkgerelateerde stress-klachten
  • Leren bevorderen van een constructieve teamsamenwerking en groepsdynamiek
  • Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
  • Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen coaching situaties die als lastig worden ervaren

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals kennisoverdracht door de docent, beeldmateriaal, oefeningen, huiswerk, casuïstiek en reflectieoefeningen en het gebruik van video-feedback. Daarnaast lezen de cursisten literatuur die gebruikt wordt in de bijeenkomsten en verankeren ze hun leren in hun eigen leerdoelen die ze vooraf verkennen en tijdens de cursus verder uitwerken en oefenen.

Studiebelasting

Studiebelasting is ongeveer 3 uur per studiedag. 

Toetsing

  • Voorafgaand aan de laatste cursusdag maak je een reflectieverslag waarin je aangeeft wat je geleerd hebt. 
  • Aan de hand van 2 korte video fragmenten laat je jouw coachingsvaardigheden zien
  • Het laatste onderdeel is een verslag van wat je geleerd hebt van de terugkoppeling op dag 2.

Zelf aan te schaffen literatuur

Groot coachingsmodellen boek; 50 modellen voor ontwikkeling van lichaam en geest; Meyer, H., Lindner-de Mul, A., ea. 2011 Culemborg, Van Duuren management.

Toelatingseisen

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).