Docenten
Mechel Mangelmans
Orthopedagoog, drs, senior coach en trainer.
Als coach en trainer vind ik het leuk om mogelijkh...Lees meerAls coach en trainer vind ik het leuk om mogelijkheden te onderzoeken, nieuwe dingen te doen of oude dingen op nieuwe manieren aan te pakken. Dat betekent niet meteen dat alles anders moet; kleine veranderingen kunnen al een positief effect hebben. Ik heb veel ervaring in het begeleiden en trainen van mensen, die zich professioneel en persoonlijk verder willen ontwikkelen, zowel op individueel als teamniveau. De een wil denken, de ander doen en weer een ander vooral sparren. Het begint bij goed kijken en luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft. Ik help bij het verkennen van nieuwe wegen en breng licht en lucht in vastgeroeste of lastige situaties. Dat doe ik met een positieve blik, een creatieve insteek en een doelgericht, reëel plan. Lees minder
clock 6 dagen

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro ,

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (42)
Accreditatie SKJ (42)

Lesdata
01-12-2020
15-12-2020
26-01-2021
16-02-2021
16-03-2021
06-04-2021

De gedragswetenschapper als coach (incompany)

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de Jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010).

In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering.

In de cursus staat de attitude van volgend sturen centraal. Vanuit een doelgerichte manier van denken wordt ingezet op volgend sturen in plaats van directief aansturen. De cursus sluit aan bij de belangrijkste principes van de transitie jeugdzorg:

-Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht
-Faciliteren in plaats van overnemen
-Regie houden bij de klant
-Gericht zijn op de mogelijkheden in plaats van de problemen
-Oplossingen importeren in plaats van problemen exporteren
-Normaliseren in plaats van problematiseren
-Praten met in plaats van praten over
-Vertrouwen in plaats van controleren
-Luisteren in plaats van voorschrijven
-Doen wat nodig is in plaats van wat mogelijk is.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

-Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl
-Volgend sturen op het proceskarakter van diagnostiek en behandeling
-Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren
van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij
de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
-Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen
situaties die als lastig ervaren worden
-Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
-Meer zicht op de betekenis van de transitie jeugdzorg in eigen professionele
positie

Doelgroep en toelatingseisen:

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).

Docent:

Mw. drs. Mechel Mangelmans, orthopedagoog en senior coach. Mechel heeft een eigen bedrijf voor trainingen en coaching, zie voor meer info: www.meer-mogelijkheden.nl