Volledige opleiding tot systeemtherapeut

Let op: voor deze opleiding gelden toelatingseisen en een toelatingsprocedure. Inschrijven dient pas na goedkeuring van Euthopia te gebeuren. Klik op Startdatum voor meer informatie.

"We hebben van nature geen zwakte die ook niet tot kracht kan ontwikkelen" J.W. Goethe

"Men moet het leven achterwaarts begrijpen, maar voorwaarts leven" S. Kierkegaard

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ook wel eens relatie-en gezinstherapie genoemd. Maar het is nog net iets breder. "Systeem"betekent dat je alles probeert te bekijken vanuit de samenhang en context. Een voorbeeld: een jongere heeft aandachtsproblemen, maar de problemen zijn vooral ontstaan na de scheiding van zijn ouders. Dan zullen we kijken naar de samenhang van klachten. Er kunnen reële aandachtsproblemen zijn, maar het kan ook zijn dat emoties met betrekking tot de scheiding een rol spelen. Dit betekent niet dat ouders schuld hebben of de oorzaak zijn van het probleem, maar wel dat het belangrijk is om ook met de ouders te werken en te kijken hoe zij deel kunnen uitmaken van een verbetering van de klachten of een oplossing van het probleem. Kort samengevat zijn er vijf uitgangspunten in de systeemtherapie belangrijk voor ons:

We bekijken de klachten vanuit de context en de samenhang, en zullen ook samenwerken met belangrijke mensen uit deze context.

Systeemtherapie richt zich ook op krachten en mogelijkheden, op wat mensen ook goed doen. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we samen de moeilijkheden aanpakken.

Systeemtherapie besteedt veel aandacht aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de communicatie tussen mensen is (eerder dan dat we het probleem bij één persoon neerleggen).

Systeemtherapie besteedt aandacht aan de drie tijdsdimensies: zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. We zullen in het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats te geven, om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.

Systeemtherapie is gericht op een goede samenwerking. Daarom willen we graag zo veel mogelijk feedback over hoe de gesprekken door de cliËnten ervaren worden, zodat we zien of we samen goed bezig zijn of er dingen bijgestuurd moeten worden.

Omschrijving opleiding

Deze volledige opleiding systeemtherapie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie (NVRG), bestaat uit verschillende onderdelen. De cursus start met een algemeen theoretisch gedeelte van 120 uren. Aangevuld met 12 uren over onderzoek en de toepassing van onderzoek in de praktijk. Vervolgens volgen twee specialistische cursussen van 40 uur: 'Narratieve, oplossings- en krachtgerichte en dialogische perspectieven' en de specialisatie: 'Kind, jongere en gezin'. Aanvullend dienen cursisten supervisie en leertherapie te volgen.

De hele opleiding door staan zowel theorie (literatuur), het zien en bediscussiëren van praktijkvoorbeelden (DVD-banden) als het zelf actief inoefenen d.m.v. rollenspelen en eigen casusmateriaal centraal. Voor literatuur baseren we ons ondermeer op het "Handboek systeemtherapie" (uitg. Tijdstroom), het boek "Samen in therapie" van Peter Rober (Uitg. Acco). Er wordt zo veel mogelijk gekozen voor Nederlandstalige teksten, maar waar nodig worden deze aangevuld met Engelstalige literatuur.

De opleiding voldoet aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie, de NVRG. Dit betekent dat cursisten getoetst zullen worden of zij qua kennis, vaardigheden en attitude voldoen aan de gestelde eisen. Deze toetsen zullen gebeuren in grote transparantie, waardoor de cursist openheid en inzage heeft in de evaluatie.

Hieronder worden de verschillende delen toegelicht.

Omschrijving basis, verdieping en onderzoek:

In dit eerste algemene gedeelte komen in eerste instantie de basisbegrippen en bouwstenen van de systeemtherapie aan bod. Hierbij wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en wordt er veel aandacht besteed aan het actief uitoefenen van systeemtherapeutische vaardigheden, zoals het aangaan van een dialoog met verschillende gezinsleden, het betrekken van de context, het werken met systemische hypothesen en verschillende manieren van vragen stellen.

Kennis van de geschiedenis speelt een belangrijke rol, maar wel op een manier waarop men er in de huidige context wat aan heeft. De eerste opleidingsdagen besteden we veel aandacht aan het creëren van veiligheid en het vormen van de groep. Net zoals in het werken met een gezin zijn dit ook de basiselementen in het werken met groepen. De groep vormt dan ook meermaals een metafoor voor het werken met gezinnen. Systeemtherapie is ook een therapievorm waarin men erg creatief te werk gaat en actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten en gezinnen, maar ook van zichzelf. De persoon van de therapeut neemt in onze visie een belangrijke plaats in, en er wordt dan ook stilgestaan bij de eigen krachten en kwaliteiten, de eigen hulpbronnen en context, maar ook bij de eigen valkuilen. Dit steeds in een veilige en stimulerende context waarvoor de opleiders mede zorg dragen. Bereidheid om naar zichzelf te kijken en te kunnen en durven groeien is in onze visie dan ook erg belangrijk.

Binnen de systeemtherapie gaat men er vanuit dat er niet één visie is die alles kan omvatten, maar dat er verscheidene invalshoeken bestaan van waaruit men naar cliënten en gezinnen kan kijken. In onze visie is het juist een rijkdom om vanuit meerdere invalshoeken te kunnen werken, en hierin zelf keuzes te kunnen maken. Dat is ook de reden waarom we met verschillende trainers werken, die intens met elkaar overleggen en allen systeemtherapeuten in hart en nieren zijn, maar toch ook van elkaar verschillen.

De eerste zestig uren vormen een basis om verder te werken. Tijdens het tweede gedeelte volgt er dan een verdere verdieping en komen er zogenaamde "capita selecta", of specifieke themás aan bod. Voorbeelden hiervan zijn omgaan met rouw en verlies, trauma en gezin, nieuw samengestelde gezinnen, het gebruik van metaforen in gezinstherapie, partnerrelatietherapie, moeilijke gezinnen, enz. Tijdens dit tweede gedeelte komen ook meer recente stromingen uit de systeemtherapie aan bod, zoals de collaboratieve taalbenadering en de narratieve richting. Deze passen binnen de zogenaamde "postmoderne stromingen" of perspectieven die zich hebben laten inspireren door het sociaal constructionisme (zie handboek systeemtherapie, het artikel "Bouwstenen voor een integratieve therapie" van Bruno Hillewaere en de artikelen van Robert van Hennik).

Conform de normen van de NVRG worden er twaalf uren besteed aan onderzoek. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de relevantie voor de praktijk van de cursisten. Er wordt ook geoefend met korte, praktijkgerichte vragenlijsten. Naast het eigen onderzoek komen Hans Bom ( Lorentzhuis) en Peter Rober (universiteit Brussel) voor dit gedeelte als gastdocenten.

Omschrijving specialistische module I: de Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische perspectieven:

Deze module sluit nauw aan bij het tweede gedeelte van de algemene basisopleiding en de postmoderne stromingen. Deze richten zich sterk op de krachten van cliënten en gezinnen én op een goede samenwerking ("collaboratieve" richtingen). Naast een algemeen theoretisch gedeelte en het bestuderen van DVD's (ondermeer van Insoo Kim Berg en Steve de Shazer, grondleggers van de oplossingsgerichte benadering, Michael White en David Epston vanuit narratieve richting) wordt opnieuw erg veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van de methodiek en van technieken die gehanteerd worden in de oplossingsgerichte en narratieve benadering. De dagen over de oplossingsgerichte systemische toepassingen (met ondermeer ook Signs of safety) zullen gegeven worden door Bruno Hillewaere en Iris Deuss. De dagen over de dialogische en narratieve benadering zullen gegeven worden door Robert van Hennik, Bruno Hillewaere, Jasmina Sermijn en Anik Serneels (Rapunzel). Gezien onze ervaring met Multi Family Therapy, zullen er ook vanuit dit domein praktijkvoorbeelden getoond worden.

Omschrijving specialistische module II: Kind- jongere en gezin:

In deze module wordt tijdens een eerste gedeelte stil gestaan hoe kinderen actief kunnen worden betrokken bij systeemtherapie. Daarna hebben we een blok dat specifiek gericht is op jonge kinderen in systeemtherapie. Gastdocenten hier voor zijn Greet Splingaer en Anik Serneels (Rapunzel, België) . Het belangrijkste accent ligt in deze module evenwel op het werken met adolescenten en gezinnen met adolescenten. Naast algemene principes en ideeën zullen we in deze module ook principes vanuit het gehechtheidsparadigma, zoals het op mentaliseren gerichte familietherapie en emotionally focused therapy, verder toelichten. Ook de invloed van "oude en vaste waarden", zoals authoriteit en gezag, komen aan bod, en worden bekeken vanuit de geschiedenis (zie deel 1), maar eveneens vanuit recente onderzoekingen en inzichten. Daarnaast is er ook een blok dat specifiek aandacht besteed aan moeilijk opvoedbare jongeren, of jongeren die in aanmerking komen met het gerecht.

Supervisie en leertherapie:

Voor een erkenning bij de NVRG als relatie-en gezinstherapeut dient men ook 75 uren (drie blokken van 25 uren) supervisie en leertherapie te volgen ( niet inbegrepen in de prijs). Wel voorzien wij de mogelijkheid tot (groeps) supervisie bij één van onze supervisoren, erkend door de NVRG. De leertherapie wordt niet door ons aangeboden, zodat men de kans krijgt om dit in alle vrijheid elders te volgen en een persoonlijk traject aan te gaan.

Hoofdopleiders:

Bruno Hillewaere: Klinisch psycholoog, Systeemtherapeut, Psychotherapeut, supervisor NVRG ( www.hillewaere.nl)

Robert van Hennik: Systeemtherapeut, Gezinstherapeut, docent en supervisor NVRG

Vaste opleiders:

Bruno Hillewaere
Robert van Hennik
Charlotte Boonstra
Jasmina Sermijn

Voor bepaalde onderwerpen komen er specifieke gastdocenten. Zo komen onder meer Jasmina Sermijn (Vrije Universiteit Brussel, Hestia) en Peter Rober vanuit Context (Universiteit Leuven, België) rond het onderwerp "de persoon en de innerlijke dialoog van de therapeut" en Justine van Lawick uit het Lorentzhuis rond het thema "families met meervoudige problemen" en "geweld in gezinnen". Het contact en de openheid met andere instituten, zoals het Lorentzhuis (Hans Bom), Context, maar ook de interactieacademie, Rapunzel (Greet Splingaer) staan symbool voor de openheid waarvoor we vanuit de opleiding garant willen staan. Ook het aantrekken van buitenlandse gastprekers getuigt van onze visie omtrent openheid en "gezonde nieuwsgierigheid".

Het proces van de opleiding:

Deze volledige opleiding systeemtherapie is opgebouwd naar analogie met een systeemtherapeutisch proces, met een begin, midden en eindfase en met veel aandacht voor het proces en de persoon van de therapeut. In de opleiding wordt dus een integratie nagestreefd van een coherente theoretische visie, de daaraan verbonden methoden en technieken , de praktijk van de deelnemers en de persoon van de therapeut.

Samenwerking Euthopia en de Jeugdzorgacademie

De opleiding wordt inhoudelijk verzorgd door Euthopia, een nieuw centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie (zie www.euthopia.nl ) en de organisatie ligt in handen van de Jeugdzorgacademie. Euthopia en de Jeugdzorgacademie delen dezelfde waarden en visie. Hierbij denken we aan eerlijkheid, authenticiteit, integratie van perspectieven, veel aandacht voor krachten en (persoonlijke) groei, emotionele verbinding, samenwerking en feedback.

Toelatingseisen NVRG

Folder Euthopia

Visiedocument Euthopia

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/09/2019
Data
06-09-2019
04-10-2019
18-10-2019
01-11-2019
15-11-2019
29-11-2019
13-12-2019
10-01-2020
24-01-2020
07-02-2020
Locatie

Incompany Pluryn

Al een account?
Startdatum
06/03/2020
Data

Basiscursus:

6 maart 2020

20 maart

3 april

17 april

24 april

15 mei

29 mei

12 juni

26 juni

10 juli

Verdere data (voor de verdieping en specialisaties) volgen nog, maar zijn wel op de vrijdagen.

Accreditatiepunten

Volledige opleiding systeemtherapie: 212 uur NVRG, bestaande uit:

60 uur basis 

60 uur verdieping

12 uur onderzoek

2 keer 40 uur specialisatie 

Accreditaties bij het NIP/NVO.

NB U kunt zich pas inschrijven na een afstemmingsgesprek en goedkeuring van de hoofddocent.

Locatie

Euthopia

Zandberglaan 54 Breda

Tijd

09:45 - 16:45 uur

Catering

Koffie en thee

Kosten
€ 6950,-
Literatuur

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de Jeugdzorgacademie.

Lesboeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Specificaties

Toelatingseisen (conform de NVRG):

Master op universitair niveau in de sociale en/ of gedragswetenschappen of in de geneeskunde, met de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden.

Werkzaam in de jeugdhulp/ zorg- en welzijns sector: minimaal 2 dagdelen per week werken met gezinssystemen.

Voor aanvullende opleidingsvoorwaarden van de NVRG: zie www.nvrg.nl

Toelatingsprocedure:

U kunt zich inschrijven door uw C.V. en motivatiebrief, waarin u toelicht waarom u deze opleiding wilt doen, toe te sturen naar Robert van Hennik (rovhennik@planet.nl). Hierna volgt een afstemmingsgesprek, waarna u zich kunt inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. Bij de selectiecriteria houden we rekening met de voorwaarden van de NVRG (zie de link), de datum van versturen van uw cv en motivatiebrief, en de bereidheid om te leren in groep.

NB U kunt zich pas inschrijven na een afstemmingsgesprek en goedkeuring van de hoofddocent.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
21/03/2019
Data

Basiscursus

21-03-2019
04-04-2019
18-04-2019
16-05-2019
13-06-2019
27-06-2019
05-09-2019
19-09-2019
03-10-2019
17-10-2019

Verdiepingscursus

31-10-2019
14-11-2019
28-11-2019
12-12-2019
09-01-2020
23-01-2020
06-02-2020
05-03-2020
19-03-2020
02-04-2020
16-04-2020
14-05-2020

Specialisatie I

28-05-2020
11-06-2020
25-06-2020
09-07-2020
03-09-2020
17-09-2020

Specialisatie II

01-10-2020
15-10-2020
29-10-2020
12-11-2020
26-11-2020
10-12-2020
21-01-2021

Accreditatiepunten

Volledige opleiding systeemtherapie: 212 uur NVRG, bestaande uit:

60 uur basis (NIP/NVO: 45 behandeling, 15 diagnostiek, 53 extra literatuurstudie);

60 uur verdieping

12 uur onderzoek

2 keer 40 uur specialisatie 

Locatie

Euthopia

Zandberglaan 54 Breda

Tijd

09:45 - 16:45 uur

Catering

Koffie en thee

Kosten
€ 6950,-
Literatuur

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de Jeugdzorgacademie.

Lesboeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Specificaties

Toelatingseisen (conform de NVRG):

Master op universitair niveau in de sociale en/ of gedragswetenschappen of in de geneeskunde, met de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden.

Werkzaam in de jeugdhulp/ zorg- en welzijns sector: minimaal 2 dagdelen per week werken met gezinssystemen.

Voor aanvullende opleidingsvoorwaarden van de NVRG: ziede link.

Toelatingsprocedure:

U kunt zich inschrijven door uw C.V. en motivatiebrief, waarin u toelicht waarom u deze opleiding wilt doen, toe te sturen naar Bruno Hillewaere (bruno.hillewaere@gmail.com). Hierna volgt een afstemmingsgesprek, waarna u zich kunt inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. Bij de selectiecriteria houden we rekening met de voorwaarden van de NVRG (ziede link), de datum van versturen van uw cv en motivatiebrief, en de bereidheid om te leren in groep.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
09/03/2018
Data

Basiscursus:

09-03-2018

23-03-2018

06-04-2018

20-04-2018

18-05-2018

01-06-2018

15-06-2018

29-06-2018

13-07-2018

07-09-2018

Verdieping:

21-09-2018

05-10-2018

19-10-2018

02-11-2018

16-11-2018

30-11-2018

14-12-2018

11-01-2019

25-01-2019

08-02-2019

08-03-2018

22-03-2018

Specialisatie 1:

05-04-2019

19-04-2019

10-05-2019

24-05-2019

07-06-2019

21-06-2019

05-07-2019

Specialisatie 2:

13-09-2019

27-09-2019

11-10-2019

25-10-2019

08-11-2019

22-11-2019

Evaluatie:

06-12-2019

Accreditatiepunten

Inschrijving is niet mogelijk. Deze cursus zit vol.

Volledige opleiding systeemtherapie: 212 uur NVRG, bestaande uit:

60 uur basis (NIP/NVO: 45 behandeling, 15 diagnostiek, 53 extra literatuurstudie);

60 uur verdieping 

12 uur onderzoek 

2 keer 40 uur specialisatie 

Locatie

Inschrijving is niet mogelijk. Deze cursus zit vol.

Euthopia

Zandberglaan 54 Breda

Tijd

09:45 - 16:45 uur

Catering

Koffie en thee

Kosten
€ 6950,-
Literatuur

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de Jeugdzorgacademie.

Lesboeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Specificaties

Toelatingseisen (conform de NVRG):

Master op universitair niveau in de sociale en/ of gedragswetenschappen of in de geneeskunde, met de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden.

Werkzaam in de jeugdhulp/ zorg- en welzijns sector: minimaal 2 dagdelen per week werken met gezinssystemen.

Voor aanvullende opleidingsvoorwaarden van de NVRG: ziede link.

Toelatingsprocedure:

U kunt zich inschrijven door uw C.V. en motivatiebrief, waarin u toelicht waarom u deze opleiding wilt doen, toe te sturen naar Bruno Hillewaere (bruno.hillewaere@gmail.com). Hierna volgt een afstemmingsgesprek, waarna u zich kunt inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. Bij de selectiecriteria houden we rekening met de voorwaarden van de NVRG (ziede link), de datum van versturen van uw cv en motivatiebrief, en de bereidheid om te leren in groep.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/