Kies een startdatum
Prijs € 1275,- incl. BTW
Duur 5 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:00 uur
Catering

Koffie, thee en iets lekkers

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
10-10-2022
07-11-2022
19-12-2022
20-02-2023
21-04-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (4)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (4)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (24)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (30)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (32)
Accreditatie SKJ (32)

Docent(en)
Mirella van Minderhout
Mirella van Minderhout
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.

Inhoud

Supervisie is een methode van professioneel begeleiden die zich onderscheidt van werkbegeleiding, coaching en het trainen van vaardigheden. Het geven van supervisie richt zich op het op gang brengen van reflectie en de hantering van de eigen persoon en relatievorming in processen van diagnostiek, begeleiding en interventies. Het doel van supervisie is het vergroten van de beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening. In de woorden van een supervisant: 

' De opleidingen en cursussen die ik gevolgd heb en de boeken en richtlijnen die ik gelezen heb, gaven mij handen en voeten om te handelen in mijn werk. De supervisie gaf mij ruggengraat om keuzes te maken en na te denken over wanneer ik wat inzet' 

De cursus is opgezet volgens een analogie-benadering. De fasering en de inhoud weerspiegelt wat er in een supervisie-proces wordt doorlopen. Parallel aan deze cursus geven de deelnemers zelf supervisie. De ervaringen die hierin worden opgedaan, worden ingebracht tijdens de cursus en gekoppeld aan theorie over begeleidingskunde, de context, instrumenten en competenties. In deze cursus worden de deelnemers zich bewust van dit proces en krijgen zij vaardigheden en kennis aangeboden om dit proces vorm te geven. 

Leerdoelen

  • Kennis van begeleidingsprocessen in supervisie.
  • Kennis van kaders voor supervisie en de verhouding tussen inhoud en proces
  • Inzicht in de normatieve professionaliteit van de orthopedagoog en de psycholoog en het gebruik van de beroepscode bij de begeleiding van praktijkdilemma's
  • Beheerst de deelnemer diverse gespreksvaardigheden om invulling te geven aan individuele- en groepssupervisie
  • Kennis van de NIP/NVO-richtlijnen voor casusbeschrijvingen en integrale reflectieverslagen en vaardigheden om supervisanten in deze trajecten te ondersteunen
  • Vaardigheden in het omgaan met beoordelingsprocessen in supervisie
  • Vaardigheden om te reflecteren op het eigen leerproces als supervisor: reflectie op het professioneel handelen als supervisor in begeleiding van een supervisant
  • Basisattitude van professionele begeleiding, zoals blijkt uit het vermogen te reflecteren op de eigen motieven, overtuigingen en idealen van de supervisor zelf 

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Voorafgaand aan de cursus vindt er een individueel intake gesprek plaats dat leidt tot persoonlijke leerthema’s/ richtinggevende doelen. Deze individuele doelen zullen een rode draad vormen tijdens de cursus. Dit draagt bij aan het zelfsturend leren. Tevens zullen de docenten deze doelen gebruiken om de cursus op maat aan te scherpen.

De kennisdoelen zullen behaald worden door het lezen van literatuur, inhoudelijke presentaties van de docent tijdens de cursus en het bestuderen van de relevante kaders en richtlijnen.

Door middel van vragen en reflectieopdrachten tijdens de opleiding worden de deelnemers aangezet tot reflectie m.b.t. hun basisattitude, bijvoorbeeld door de vraag 'wat bepaalde richtlijnen of kaders betekenen voor het handelen van de supervisor'. Aan de hand van ervaringen en reflecties t.a.v. het lopende supervisietraject dat de betreffende deelnemer geeft, wordt reflectie verder op gang gebracht bij de cursist m.b.t.  zijn handelen als supervisor. Dit zal mede de basis vormen voor de eindopdracht.

De vaardigheidsdoelen worden behaald door tijdens de cursus te oefenen, bijvoorbeeld door een rollenspel. Ook worden deelnemers gevraagd onderdelen van hun eigen parallel lopende supervisietraject te filmen en hierop te reflecteren. 

Tijdens deze cursus zal het ‘Teach what you preach-principe’ een belangrijke rol spelen, zowel m.b.t. de docent, die model staat als supervisor, als m.b.t. de rol die de deelnemers naar elkaar vervullen. Deze ervaringen zullen centraal staan bij de onderbouwing van de vraag: waarom werkt iets wel of niet en hoe is deze ervaring te linken aan de literatuur?

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 30 lesuren en 2 individuele gesprekken met de docent. 

Voorafgaand aan de opleiding vindt er een individueel intake gesprek plaats met de docent over persoonlijke leerthema’s. Halverwege de opleiding vindt er opnieuw een individueel gesprek plaats waarin gereflecteerd wordt op het leerproces als supervisor in relatie tot de in de intake geformuleerde persoonlijke leerthema's en doelen. 

Toetsing 

Na elke bijeenkomst wordt een korte (1 A4) reflectie geschreven door de deelnemer waarin gereflecteerd wordt op het persoonlijk handelen in de rol van supervisor en wordt dit handelen onderbouwd. De volgende cursusdag wordt dit verslag met een vaste 'critical friend' uit de groep besproken. Dit biedt de kans om verder te oefenen met het leerproces bij een ander te stimuleren en hierdoor doen deelnemers ook weer ervaring op hoe het is om supervisie te krijgen. Dit draagt bij aan het ervaringsleren tijdens de cursus.

Tussen bijeenkomst 4 en 5 vinden opnieuw individuele gesprekken plaats met de docent waarin gereflecteerd wordt op het leerproces als supervisor in relatie tot de in de intake geformuleerde persoonlijke leerthema's en doelen. 

Zelf aan te schaffen literatuur

  • Boer, Hoornhout (2015), Supervisiekunde meer perspectivisch.
  • Bannink (2012), Positieve supervisie en intervisie.

Toelatingseisen

(Post master) Orthopedagogen en psychologen. 

Deze cursus is geschikt voor opname in het supervisorenregister van de NVO. Zie voor meer informatie over de registratie-eisen als NVO Supervisor: https://www.nvo.nl/kwaliteit/r...

Deze cursus is ook geschikt voor opname in het supervisorenregister van het NIP. Zie voor meer informatie over de registratie-eisen als NIP Supervisor: https://www.psynip.nl/registra...

Supervisoren die zijn ingeschreven in het supervisorenregister van het NIP en de NVO zijn bevoegd supervisie te geven aan Jeugd- en Gezinsprofessionals, die in het kader van herregistratie bij het SKJ reflectie activiteiten moeten opvoeren.