Docenten
Nina Draaisma
kinder- en jeugdpsycholoog, ontwikkelaar NIKA en HGD in de jeugdzorg.
Nina is (post-master) psycholoog en werkte voor di...Lees meerNina is (post-master) psycholoog en werkte voor diverse jeugdzorg instellingen voordat zij haar eigen praktijk opzette. Nina begon bij het medisch kleuterdagverblijf van Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi en werkte daarna bij het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) te Hilversum. Vervolgens combineerde zij docentschap aan de Universiteit van Amsterdam met het begeleiden van gezinsvoogden bij de William Schikker Groep Jeugdbescherming. Van 2009 tot 2019 werkte zij als gedragswetenschapper bij Altra te Amsterdam, waar zij zich richtte op de handelingsgerichte diagnostiek en op interventies bij gehechtheid- en traumaproblematiek. In samenwerking met Noelle Pameijer ontwikkelde zij het besluitvormingsmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg, in 2014 verscheen hun boek hierover. In samenwerking met Karine Zuidgeest ontwikkelde zij het diagnostiek en interventieprotocol NIKA en samen met haar man richtte zij in 2012 de Jeugdzorg Academie op. Nina was lange tijd lid van Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI. Nina is initiatiefnemer van het platform ‘De Drakentemmers’, een expertise netwerk voor gehechtheid en traumabehandeling in de opvang en MDA++ gezinnen. Op dit moment behandeld Nina cliënten vanuit haar eigen praktijk NIKA Haarlem. Ook verzorgt zij post-academisch onderwijs voor de Jeugdzorg Academie in HGD en NIKA en voor de SSR aan kinderrechters. Tot slot is Nina verbonden aan de Universiteit Leiden en werkt zij mee aan een onderzoek naar gehechtheid- en traumabehandeling na structureel huiselijk geweld. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1200,-

Voor de opleiding komen in aanmerking academisch geschoolde psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn op het brede terrein van de jeugdhulp, het onderwijs, en de VG-sector. 

Blended cursus: face to face bijeenkomsten op de hiernaast genoemde tijden en een aanvullende e-learning voor de borging van het geleerde. 

clock

Koffie, thee en wat lekkers

euro Van 09:30 tot 14:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (2)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (26)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (48)

Lesdata
14-09-2021
28-09-2021
12-10-2021
02-11-2021
16-11-2021
30-11-2021
Docenten
Nina Draaisma
kinder- en jeugdpsycholoog, ontwikkelaar NIKA en HGD in de jeugdzorg.
Nina is (post-master) psycholoog en werkte voor di...Lees meerNina is (post-master) psycholoog en werkte voor diverse jeugdzorg instellingen voordat zij haar eigen praktijk opzette. Nina begon bij het medisch kleuterdagverblijf van Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi en werkte daarna bij het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) te Hilversum. Vervolgens combineerde zij docentschap aan de Universiteit van Amsterdam met het begeleiden van gezinsvoogden bij de William Schikker Groep Jeugdbescherming. Van 2009 tot 2019 werkte zij als gedragswetenschapper bij Altra te Amsterdam, waar zij zich richtte op de handelingsgerichte diagnostiek en op interventies bij gehechtheid- en traumaproblematiek. In samenwerking met Noelle Pameijer ontwikkelde zij het besluitvormingsmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg, in 2014 verscheen hun boek hierover. In samenwerking met Karine Zuidgeest ontwikkelde zij het diagnostiek en interventieprotocol NIKA en samen met haar man richtte zij in 2012 de Jeugdzorg Academie op. Nina was lange tijd lid van Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI. Nina is initiatiefnemer van het platform ‘De Drakentemmers’, een expertise netwerk voor gehechtheid en traumabehandeling in de opvang en MDA++ gezinnen. Op dit moment behandeld Nina cliënten vanuit haar eigen praktijk NIKA Haarlem. Ook verzorgt zij post-academisch onderwijs voor de Jeugdzorg Academie in HGD en NIKA en voor de SSR aan kinderrechters. Tot slot is Nina verbonden aan de Universiteit Leiden en werkt zij mee aan een onderzoek naar gehechtheid- en traumabehandeling na structureel huiselijk geweld. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1200,-

Voor de opleiding komen in aanmerking academisch geschoolde psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn op het brede terrein van de jeugdhulp, het onderwijs, en de VG-sector. 

Blended cursus: face to face bijeenkomsten op de hiernaast genoemde tijden en een aanvullende e-learning voor de borging van het geleerde. 

clock

Koffie, thee en wat lekkers

euro Van 09:30 tot 14:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (2)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (26)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (48)

Lesdata
17-01-2022
31-01-2022
14-02-2022
07-03-2022
21-03-2022
04-04-2022

Handelingsgerichte Diagnostiek

Diagnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind, opvoeders en andere betrokkenen, zoals leerkrachten. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. DE HGD-professional onderkent en analyseert de zorgen en krachten en zoekt naar mogelijke verklaringen met als doel het geven van een advies gericht op het bereiken van de gewenste situatie. Het model biedt richtlijnen voor de besluitvorming: wat moeten we weten gezien de te nemen beslissing? Het begin is de hulpvraag van de cliënt, het eindproduct is een verantwoord en bruikbaar advies. Het model biedt professionals een kader om systematisch en doelgricht met cliënten en collega's samen te werken, met zowel aandacht voor de risico- als de beschermende factoren van kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD doet recht aan actuele thema's in de jeugdzorg en het onderwijs en is afgestemd op beroepsethische richtlijnen. Professionals zullen hun dagelijks werk erin herkennen en er direct mee aan de slag kunnen.

De uitgangspunten en werkwijze van Handelingsgerichte diagnostiek passen bij de omschrijving van diagnostiek zoals die naar voren komt in de casusbeschrijvingen van de BAPD van NIP en NVO, Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en de richtlijn “beslissen over passende hulp”.

HGD verloopt systematisch volgens vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, integratie/aanbeveling en advisering. Niet voor ieder aangemeld kind zijn alle fasen van toepassing: kortere trajecten zijn goed mogelijk. HGD is een cyclisch proces.

Leerdoelen:

Kennis verkrijgen van een diagnostisch model voor handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesentoetsende en cliëntgerichte werkwijze. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere diagnostische modellen?

Ervaring opdoen met handelingsgerichte diagnostiek door de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek op eigen casuïstiek toe te passen. De cursus is daarom ook een mooie voorbereiding op het maken van de diagnostiek casussen voor het NIP/NVO.

Vaardigheden opdoen door aspecten uit de verschillende fasen van het model te oefenen en feedback te ontvangen.

Werkwijze:

Het betreft een cursus van 6 dagen. In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de rol van diagnostiek in het werk als psycholoog of orthopedagoog en de verschillende diagnostische modellen. Ook behandelen we uitgebreid de uitgangspunten van het praktijkmodel handelingsge­richte diagnostiek (HGD):

  1.  Doelgericht werken
  2. Werken vanuit een transactioneel referentiekader (wisselwerking en afstemming van kenmerken kind/jongere, school/leerkracht/docent en gezin/opvoedingssituatie);
  3. Gericht op het wat kind en ouders nodig hebben (behoeften)
  4. Samenwerken
  5. Gericht op positieve aspecten en protectieve factoren van kind en omgeving
  6. Systematisch en transparant werken.

Wat betekenen deze uitgangspunten voor gedragswetenschappers (HGD) en voor andere professionals? Hoe stemmen we op elkaar af?

De volgende vijf bijeenkomsten komen de vijf fasen aan bod: per bijeenkomst wordt ingegaan op één fase van het model en oefent men in de lessen uitgebreid met deze fasen. Na elke lesbijeenkomst maken de cursisten een e-learning waarin de betreffende fasen voorgedaan wordt op een casus en cursisten extra tools krijgen voor het toepassen van de fase op een eigen casus. Vervolgens krijgt de cursist de opdracht de fase toe te passen op een eigen casus en dit mee te nemen naar de volgende lesdag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst heeft de cursist het betreffende hoofdstuk bestu­deerd.